GDPR
In gevolge de nieuwe regelgeving GDPR (General Data Protection Regulation) of AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) vanaf 25 mei 2018 zullen wij de informatie van deelnemers of contactpersonen  als volgt benaderen:
Differentiation Selling is een leerplatform met tips, nieuwsbrieven, ebooks, betalende boeken en leertrajecten.
Leertrajecten zijn seminars, trainingen, coachingtrajecten en lesopdrachten in onderwijsinstellingen.
Differentiation Selling, in licentie gegeven aan ICT-Connecting bvba, hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker/deelnemers van leertrajecten  in mailings en op de website of via webformulieren om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van klantenbeheer: voorbereiding van gesprekken, uitwisseling van informatie in kader van netwerking , voorbereidende vragenlijsten, kennisgeving van seminars en jobs bij klanten en het versturen van de nieuwsbrieven doorgaans 1x/week , soms 2x /week.
De meeste informatie wordt bijgehouden in het emailsysteem, evernote en Google Drive of via de berichtenmodules van het sociale media platform Linkedin die veilig bewaard worden via de Cloudsystemen van deze Dataverwerkers waarmee wij een aparte overeenkomst hebben afgesloten.
Gebruikers deelnemers/van het Differentiation Selling Platform zullen wij vanaf nu in deze tekst  aanduiden als Contactpersoon.
De Contactpersoon kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens. Daartoe zal hij/zij zich richten tot ICT-Connecting bvba, Cyriel Buyssestraat 6B , 9850 Deinze of via rene.knecht@ICT-Connecting.com of via een uitschrijfprocedure die ook hieronder  gecommuniceerd wordt. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.
 
Wat houdt nu dit beheer in het kader van de pricacywetgevig in:
Voor het DifferentiationSelling platform dat beheerd wordt door ICT-Connecting bvba worden ook  emailadressen verzameld hetzij via opt-in voor de nieuwsbrief hetzij via het downlaoden van leermateriaal als ebooks, audio en videofiles. Vanaf heden zal uitdrukkelijk een opt-in gevraagd worden via het nieuwsbriefplatform en de download pagina’s.
Ook van de deelnemers aan het seminar die een voorbereidende vragenlijst invullen zal mits hun toestemming de informatie die zij vrijgeven bijgehouden worden: ingevulde vragenlijsten, conclusies en leerpunten van de deelnemers van een workshop.
Klanten en relaties, zijnde de contactpersonen van ICT-Connecting
Van de Klanten en relaties van ICT-Connecting waarmee gesprekken zijn gevoerd in het verleden inzake de diensten van ICT-Connecting bvba en Differentiation Selling worden ook minimale gegevens bijgehouden zoals mailverkeer, adres, telefoongegevens, bezoekverslagen, jobananalyses, contracten, offertes. Deze historiek wordt bijgehouden omdat het noodzakelijk is om onze diensten uit te voeren. Indien wij  een trainingstraject moeten ontwikkelen dan moeten wij minimaal de omgeving van de klant begrijpen om onze opdracht naar behoren uit te voeren of een aangepast trainingstraject uit te werken.
Indien deze contacten op een mailinglijst staan zullen zij ook nog eens uitdrukkelijk gevraagd worden om te opt-in-en voor deze mailinglijsten voor zoverre dat nog niet gebeurd is.
 
Elke contactpersoon heeft  hierbij recht op 
  • Inzage: welke gegevens wij bewaren van de contactpersoon. Bij de nieuwe optinprocedure zal de contactpersoon  dat zelf kunnen aangeven.
  • Rectificatie: wanneer inzage blijkt dat de gegevens niet correct zijn heeft de Contactpersoon recht om deze aan te passen.
  • Vergetelheid: als je niet langer meer wilt benaderd worden door ICT-Connecting en haar Differentiation Selling -platform en haar medewerkers heb je als sollicitant of deelnemer van het leerplatform het recht om vergeten te worden. Dit betekent dat al je gegevens geschrapt worden in ons mailingsysteem waar je gegevens worden bewaard.
Wil je hiervan gebruik maken : doe dit dan via een schriftelijke aanvraag met opgave van jouw mailadres en stuur dit ondertekend samen met copie  van identiteitskaart (beide zijden) of paspoort (ook met datum en handtekening) t.a.v.
ICT-Connecting bvba
Cyriel Buyssestraat 6B
9850 Deinze
Wij zullen dan de gegevens ter inzage naar uw mailadres sturen of bevestigen per mail dat de gegevens zijn gewijzigd of vernietigd.
 
Uiteraard kun je altijd zelf gemakkelijk uitschrijven van onze communicaties via de unsubscribe button in de nieuwsbrieven met tips en informatie over marketing, sales ,  vacatures en de arbeidsmarkt. Het gewone uitschrijven mag je ook per mail doen t.a.v. info@ict-connecting.com of schriftelijk zoals hierboven.
Differentiation Selling (ICT-Connecting) overdrijft niet met toesturen van informatie  en we proberen steeds enkel de geschikte informatie  door te sturen. Daarom vragen wij een mininum aantal  standaardgegevens: waaronder bijvoorbeeld  mailadres, naam , telefoon, postcode… . Enkel email is verplicht om op de hoogte te worden gehouden van nieuwe informatie.
De wetgever is vandaag  onduidelijk over de bewaartermijnen dat we de gegevens redelijkerwijze kunnen bijhouden. We volgen graag onze klanten en doen af en toe updates.  We zijn zelf zoekende naar wat redelijk, logisch is.
De gegevens worden electronisch bewaard bij partijen waar wij een verwerkersovereenkomst mee hebben afgesloten en waarin de beveiliging en het beleid inzake datalekken wordt neergelegd. Soms zijn vragenlijsten enkel op papier overhandigd. Wij houden die bij in aparte seminariemappen of scannen ze in  en waarbij deze info dan bewaard wordt onder een klantenfolder (Google drive of Dropbox).
Deze werkwijzes worden bijgehouden in het Register van Verwerking.
Hoe verwerken wij de gegevens?
  • U zult zelf de gegevens  die wij van u bijhouden kunnen aanpassen  via de Masterlijst button  http://eepurl.com/cos_v5  voor de nieuwsbrieven (je vult je emailadres in en indien je al geregistreerd bent zul je uitnodiging krijgen om je gegevens te wijzigen)
  • Indien wij jouw naam doorkrijgen spontaan of via social media dan zullen wij jou registreren en eerst toestemming vragen of wij jouw gegevens mogen gebruiken.
  • Het kan zijn dat je n.a.v. onze nieuwsberichten bepaalde weblinks aanklikt. Voor marketingdoeleinden worden deze gegevens bijgehouden bijv. om na te gaan welke info interessant wordt gevonden door onze lezers.
  • Via aanklikken van  dergelijke links kun je terecht komen op andere sites die informatie over jou verzamelen en die mogelijks worden gebruikt door de eigenaars die een andere privacy policy hebben dan wij, bijvoorbeeld buiten Europa . Dit is dan buiten onze controle en mogelijks niet gedekt door deze verklaring.
Data retention
Wij houden jouw data bij om onze relatie te beheren en ons in te werken bij vervolgopdrachten.
Ook zijn er wettelijke bewaartermijnen bijvoorbeeld inzake facturen. De facturen zijn soms gebaseerd op timesheets , raamovereenkomsten en offertes: wij moeten dit kunnen aantonen voor fiscale redenen en moeten deze dus bijhouden.
Via bovenstaande procedure kun je de gegevens altijd laten verwijderen vanaf het moment dat wij deze om wettelijke redenen niet meer moeten bijhouden.
Security
Wij hebben de nodige technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om te verzekeren  dat jouw gegevens  beschermd worden tegen verlies of ongeoorloofd gebruik. Natuurlijk kan het zijn dat de informatie die getransfereerd wordt via  internet eventueel onderschept wordt door malafide partijen. We kunnen dus niet garanderen dat de informatie die naar ons wordt toegezonden via de websites  100% veilig verloopt. Dus bij het het transfereren en inbrengen van jouw gegevens accepteer je dat het gebruik van deze formulieren en mailsystemen op jouw risico gebeurt.
Veranderingen in onze policy
Alle veranderingen met betrekking tot deze policy inzake gegevensbescherming worden via deze pagina gepubliceerd.
GDPR is nog recent (anno begin 2018) en we zullen niet nalaten deze tekst aan te passen om deze meer in overeenstemming te brengen met de GDPR regelgeving zoals zij bedoeld is.
In geval van ingrijpende veranderingen zullen we deze ook proactief communiceren. U kunt ze ook steeds op deze pagina raadplegen wanneer u onze website bezoekt.